1. Bij het bekijken van de website van Ummi Tea gaat de gebruiker ermee akkoord dat hij gebonden is aan alle voorwaarden zoals in deze waarschuwing en disclaimer uiteen zijn gezet.
 2. Informatie op de website van Ummitea kan op geen enkele wijze worden beschouwd als medisch advies of zelf diagnose.
 3. Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie op de website van Ummitea.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, kunnen wij voor direct en indirect geleden schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of producten die wij aanbieden geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 4. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.
 5. Ummitea.nl heeft zorgvuldigheid in acht genomen tijdens het samenstellen en onderhouden van de website en daarmee gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Ummitea.nl staat echter niet in voor onjuistheid, onvolledigheid en actualiteit van de geboden informatie van derden. Ummitea.nl aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Ummitea.nl wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. Aan de aangeboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
 6. De aangeboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie en/of producten gebruikt maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
 7. De op deze website beschikbare informatie is niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen.
 8. Diagnosen dienen altijd door een arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door een arts begeleid te worden.
 9. Ummitea.nl is niet opgesteld als een online consultatie dienst. Specifieke vragen over uw gezondheid met relatie tot onze aangeboden producten worden per mail of telefonisch niet door ons beantwoord. U zult hiervoor een afspraak moeten maken bij uw huisarts of specialist.
 10. De inhoud van de teksten bij de verschillende onderwerpen over aandoeningen zijn van algemene aard. Het is heel goed mogelijk dat u een aandoening heeft met dezelfde naam, maar waarbij er kenmerken in onze tekst staan beschreven die niet op uw persoonlijk van toepassing zijn. De informatie op ummitea.nl is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de gebruiker van deze website of iemand in diens omgeving.
 11. Ummitea.nl respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten van de door Ummitea.nl geschreven artikelen die gepresenteerd staan op Ummitea.nl. Deze inhoud mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.
 12. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ummitea.nl
 13. Suggesties voor verbetering van de website kunnen gericht worden aan info@ummitea.nl
 14. Vragen over medisch inhoudelijke zaken worden niet in behandeling genomen.
 15. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.